logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK > Refundacja

REFUNDACJA


Szanowni Państwo,

Informacje telefoniczne i bezpośrednia obsługa pracodawców w siedzibie Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników realizowana będzie: od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach od 9-12. Czwartek pozostaje dniem bez klienta.

Zmiany obowiązują do odwołania.


W razie jakichkolwiek pytań i niejasności prosimy o kontakt osobisty z Opolską Wojewódzką Komendą OHP w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4, lub telefonicznie pod nr 077 456 00 29.


W związku z powyższym informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ( Dz.U. Nr 235 poz. 1601 ).
Pomoc jest udzielana do 31 grudnia 2013 r. natomiast realizacja podpisanych umów nastąpi nie później niż do 31 lipca 2016 r.

W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca składa w CEiPM w okresie od 1 stycznia do 15 listopada:
• wniosek o zawarcie umowy o refundację,
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje instruktora praktycznej zawodu,
• formularz o pomocy publicznej innej niż de minimis
• w przypadku pracodawcy będącym dużym przedsiębiorcą dodatkowo dokument określony § 3 ust.10 Rozporządzenia
oraz do 30 listopada:
• kopie umów o pracę z pracownikami młodocianymi zawarte na czas nieokreślony,
• świadectwo pracy młodocianego jeśli zaliczono mu okres nauki u innego pracodawcy

WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ! ( dokument musi zawierać stwierdzenie „poświadczam za zgodność z oryginałem”, podpis pracodawcy i datę )

Termin 15 listopada nie dotyczy zmiany pracodawcy przez młodocianego pracownika w przypadkach określonych w § 3 ust. 9, tj:
•    ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
•    reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego
•    orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.

Dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych termin składania wniosków o zawarcie umowy o refundację to 20 dzień każdego miesiąca (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).

Zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291), podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis, (m.in. refundację) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu. Zakres tych informacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 61, poz. 414).

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w stosunku do tego młodocianego.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy przez OHP, Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy zawiera umowę z pracodawcą.

Umowa podpisana przez obie strony jest dla pracodawcy podstawą do złożenia wniosku o wypłatę refundacji.

Nazwa dokumentu: Refundacja
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Piotrowski
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2008-11-17 11:07:28
Data udostępnienia informacji: 2008-11-17 11:07:28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 12:16:07

Wersja do wydruku...

corner   corner