logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK > Refundacja

REFUNDACJA


UWAGA

 

 

Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia refundacja staje się pomocą de minimis. Suma przyznanej Pracodawcy pomocy de minimis z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu 3 lat (pod uwagę bierze się rok bieżący i dwa lata poprzednie). Wnioski o zawarcie umowy należy składać po zatrudnieniu młodocianych, w terminie do 15 listopada, wraz z kopiami umów o pracę zawartymi na czas nieokreślony. Nie składa się wniosku o zawarcie umowy przed zatrudnieniem młodocianych.

Zawarcie umowy o refundację:

W celu zawarcia umowy o refundację należy złożyć:

 

 • wniosek o zawarcie umowy o refundację,
 • kopię umowy o pracę pracownika młodocianego,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Dodatkowe informacje:

 • Wszystkie kopie dokumentów złożonych przez pracodawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (dokument musi zawierać stwierdzenie „poświadczam za zgodność z oryginałem”, pieczątkę, podpis pracodawcy i datę).
 • Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.
 • Młodocianym w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń może złożyć Pracodawca jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) Zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) Pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm).


Wniosek o zawarcie umowy o refundację zawiera:

 • nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku,
 • nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana refundacja,
 • NIP,
 • oznaczenie prowadzonej działalności wg. PKD,
 • formę prawną prowadzonej działalności,
 • nazwę(y) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 •  wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy obejmujący:

a) imię i nazwisko młodocianego,

b) numer PESEL młodocianego
c) datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,
d) nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,
e) formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • oświadczenia o:
a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,
b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,
d) niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych wymienionych w wykazie z innej wojewódzkiej komendy OHP,
 • deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o refundację.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć:

 • nie więcej niż 3 młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych,
 • młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników nie będących młodocianymi.
Do wniosku o zawarcie umowy o refundację dołącza się:
 • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej,
 • oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych,
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Termin złożenia wniosku o zawarcie umowy o refundację:

 

a) 1 stycznia – 15 listopada każdego roku - w przypadku młodocianych dokształcających się w formach szkolnych,
b) 1. do 20. dzień każdego miesiąca – w przypadku młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych
Powyższy termin stosuje się także w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego,
 • zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny.

UWAGA: Za datę złożenia wniosku o zawarcie umowy przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do OWK OHP, a nie datę nadania na poczcie.

 


Wypłata refundacji:

W celu uzyskania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych po zawarciu umowy o refundację Pracodawca okresowo składa w CEiPM w Opolu następujące dokumenty:
 • wniosek o dokonanie refundacji,
 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
 • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (odcinek „51”)
 • kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne (druk DRA)
 • oświadczenie pracodawcy o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną (tylko do umów zawartych do 30.06.2014 r.)

UWAGA: Wnioski należy składać osobno do umów zawartych do 30.06.2014 r., i osobno do umów zawartych od 1.07.2014 (po zmianie przepisów).

Prosimy o sporządzanie osobnych rozliczeń finansowych do każdej zawartej umowy.

Wysokość refundacji


Refundacja dokonywana będzie w wysokości:

 • w przypadku nauki zawodu – I kl. - 4%, II kl. - 5%, III kl. - 6 %,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki !!!

Informujemy zgodnie z Zarządzeniem nr 12 /BRP- ZR Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 25.07.2014 roku, że Wojewódzka Komenda składa w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca wnioski o przekazanie środków Funduszu Pracy na refundację.


Składanie wniosków:

Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole
Poniedziałek - Piątek 7:45 - 15:45 sekretariat (p. 203,IIP)

Obsługa Pracodawców:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek

Ilość odwiedzin: 15735
Nazwa dokumentu: Refundacja
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Piotrowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Górny
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2008-11-17 11:07:28
Data udostępnienia informacji: 2008-11-17 11:07:28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-02 10:58:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner