logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


DOKUMENTACJA > Podstawa prawna

Podstawa prawna OHP


Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.


Ochotnicze Hufce Pracy działają na mocy następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 nr 99 poz.1001),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 - tekst jednolity),
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 nr 97 poz. 674 - tekst jednolity),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. z 2005 nr 6 poz. 41).
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2004 nr 262 poz. 2604),
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz.U. z 2004 nr 169 poz. 1768),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2004 nr 190 poz. 1951),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienia młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. z 2002 nr 214 poz. 1808).
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 z późniejszymi zmianami).

Nazwa dokumentu: Podstawa prawna
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Piotrowski
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Bielaczyc
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:02:30
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:02:30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-16 15:27:11

Wersja do wydruku...

corner   corner