logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Projekty zrealizowane w 2019 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2018 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2017 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2016 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2015 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2014 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2013 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2012 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2011 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2010 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2009 r.
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mickiewiczowskie inspiracje- Nasze Małe Ojczyzny

Projekt, napisany przez polską i litewską młodzież został zatwierdzony i dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 28 marca 2014 r., dzięki czemu Uczestnicy projektu mogli spotkać się i zrealizować warsztaty historyczno-artystyczne w Oleśnie.Projekt trwał od 01.04.2014 do 11.08.2014r. Podczas tego całego okresu, młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie oraz ze Szkoły Średniej im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach miała czas na przygotowanie się pod względem merytorycznym do warsztatów. Pod okiem opiekunów Uczestnicy wzbogacali swoją wiedzę oraz gromadzili potrzebne materiały do stworzenia prezentacji multimedialnych.Głównym celem projektu było znalezienie odpowiedzi na pytanie „Czyj jest Adam Mickiewicz?” oraz „Na czyją kulturę wywarł większy wpływ?” na polską czy litewską?W terminie 06.07-12.07.2014r młodzież w składzie 10 osób z Polski oraz 8 osób z Litwy, spotkała się w Oleśnie, aby zrealizować postawione cele i zadania. Nie wszystkim Uczestnikom z Turgieli udało się dotrzeć ze względów zdrowotnych oraz rodzinnych.Tygodniowe warsztaty wprowadziły młodzież polską i litewską w świat odrębnych kultur i pozwoliły odkryć tożsamość narodową Adama Mickiewicza. Każdy indywidualnie musiał zaangażować się w realizowany projekt, ponieważ była to praca zespołowa, wymagająca integracji. Podczas spotkania w Oleśnie Uczestnicy brali udział w grach, przygotowaniach do przedstawienia multimedialnego, w nauce tańca, w warsztatach o stereotypach, w zajęciach z fotografem, czy w wycieczce na Jasną Górę do Częstochowy.Młodzież poznała siebie nawzajem bardzo dobrze, nauczyła się międzynarodowej współpracy i tolerancji. Nie było trudności z barierą językową, gdyż młodzież z Litwy uczy się na co dzień języka polskiego, jednak było ryzyko pojawienia się bariery kulturowej. Na szczęście, dzięki dobremu przygotowaniu się do projektu oraz dzięki wieczorkom narodowym, podczas których każda z grup mogła dobrze zaprezentować siebie i swój kraj, jedna strona poznała dobrze drugą oraz mogła zrozumieć tradycje, zwyczaje, a także pozbyć się uprzedzeń.W ostatni dzień warsztatów młodzież postanowiła zaprezentować własną interpretację utworów Adama Mickiewicza przed mieszkańcami Olesna w Miejskim Domu Kultury, dodając elementy współczesnej kultury, przy podkładzie muzycznym, tańcząc i rapując.Po wyjeździe Uczestników do domów, podczas Dni Olesna zaprezentowano wystawę fotograficzną, jako element upowszechniania rezultatów projektu. Cały czas można podziwiać fotografie prezentujące cały etap przygotowania Uczestników do warsztatów, etap spotkania w Oleśnie, prób na scenie Domu Kultury, spotkania w Nadleśnictwie, warsztatów, zajęć integracyjnych, takich jak wyjścia na basen, spacery po Oleśnie, a także wizyty u Burmistrza Olesna. Zdjęcia pokazują również wydarzenie multimedialne, jako zakończenie warsztatów i pożegnanie Uczestników tuż przed wyjazdem do domów.

 

 Kiedy myślę Moja Ojczyzna

 

W projekcie "Kiedy myślę Moja Ojczyzna", zainicjowanym przez uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Nysie młodzież polska i litewska zajmowała się badaniem dziejów historycznych, związanych z tematyką obronności. Zainteresowana tematyką rekonstrukcji historycznych 11- osobowa grupa młodzieży Środowiskowego Hufca Pracy z Nysy stworzyła grupę nieformalną „Badacze dziejów", do której dołączyło 9 uczestników OHP z terenowych jednostek OHP woj. opolskiego i 20 uczniów szkół średnich litewskiego miasta Alytus. Grupa 40 osób z Polski i Litwy oraz 5 opiekunów wspólnie wzięła udział w 14-dniowych polsko- litewskich warsztatach historyczno- artystycznych w Nysie, które odbyły się w terminie od 10 do 23.07.2014r. Projekt mobilności edukacyjnej, trwający wraz z przygotowaniem, ewaluacją i rozpowszechnianiem rezultatów od 17.06.do 16.09.2014r. został dofinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ .

Młodzież polska i litewska podjęła wspólnie temat znaczenia systemów fortyfikacji, twierdz, zamków i budowli obronnych. Inspiracją do wyboru tego tematu był zabytkowy łańcuch nyskich fortyfikacji, a szczególnym impulsem- niepokojące wydarzenia polityczne współczesnej Europy, w tym na Ukrainie, będące zagrożeniem ładu i pokoju na świecie. Młodzież zajęła się tematyką obrony kraju, jej znaczeniem w dawnych i obecnych czasach, a także zdefiniowała takie pojęcia jak przynależność narodowa, tożsamość narodowa czy też patriotyzm. Młodzi ludzie z obu krajów wspólnie podjęli próbę oceny zachowań i patriotycznych postaw w obliczu zagrożenia dawniej i dziś. Rozpoczęli od prześledzenia historycznych etapów kształtowania się tożsamości narodowej narodu polskiego od etapu poczucia przynależności narodowej do współczesnego patriotyzmu, omówili wątek narodzin litewskiej tożsamości narodowej i przeprowadzili analizę patriotycznych postaw współczesnych Polaków i Litwinów. Uczestnicy wymiany zdobyli wiedzę historyczną w sposób empiryczny, poprzez naukę nieformalną, w aktywnych formach, rozwinęli zdolności kreatywne i manualne podczas warsztatów wytwarzania symboli narodowych – wykonania sztandarów historycznych: chorągwi z wizerunkiem Orła białego w koronie oraz Pogoni litewskiej. Uczestnicy poznawali elementy wyposażenia grup rekonstrukcyjnych Bractwa Rycerskiego Księstwo Nyskie, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i innych grup historycznych, działających na terenie Nysy. Praca warsztatowa w mieszanych zespołach roboczych na terenie Nysy, poznanie funkcjonowania średniowiecznego grodu w Byczynie, poznanie zamku w Otmuchowie, Twierdzy Kłodzkiej, Sztolni Walimia, Osówki oraz zamku w Grodnie jak też warsztat edukacyjny w kopalni w Złotym Stoku, gry i zajęcia terenowe- fotografowanie i filmowanie odnalezionych w krajobrazie Śląska budowli i umocnień obronnych pozwoliło na zebranie ciekawego materiału historycznego, i fotograficznego na bazie którego powstała polsko- angielsko- litewska publikacja „Zamki, twierdze, umocnienia - w krajobrazie przez wieki". W czasie projektu uczestnicy zdobyli liczne kompetencje i umiejętności: dowiedzieli się jak się rysuje mapy, będące istotnym narzędziem w obronności grodu miasta i państwa, poznali kunszt walk rycerskich oraz charakter średniowiecznego grodu, ćwiczyli się w sportach obronnych: poznali tajniki władania mieczem, rzutu toporem, rzutu kopią, włócznią, uczyli się strzelać ze starego działa, z broni pneumatycznej, z broni skałkowej itp. Współzawodnictwo odbywało się w celu rozwoju tężyzny fizycznej, przezwyciężania lęków i własnych ograniczeń. Doświadczali tego podczas chodzenia po linach i zjazdu tyrolskiego w parku linowym w Złotym Stoku. Zastosowane w działaniach elementy pedagogiki przeżyć urozmaiciły poszukiwania historyczne i uświadomiły uczestnikom ich mocne i słabe strony. W ramach projektu odbyły się też spotkania z kulturą obu narodów- wieczorki narodowe poprzedzone warsztatami kulinarnymi (polskim i litewskim) oraz tanecznymi (nauka narodowego tańca polskiego- Poloneza i narodowego tańca litewskiego Klumpakojis. Potrawy narodowe przygotowane przez każdą grupę pozwoliły wykazać się młodzieży w sztuce kulinarnej i rozwinąć umiejętności gastronomiczne. Działanie zakończyło się happeningiem Pokoju, zorganizowanym w centrum Nysy, podczas którego młodzi ludzie prezentowali rezultaty projektu- wytworzone sztandary historyczne, wystawę fotograficzną z działań projektu, promującą jednocześnie program Erasmus+, a także przygotowane wspólnie pieśni i tańce. Wszystko to odbyło się w oprawie flag państwowych i kolorowych balonów w barwach narodowych obu krajów. Mieszkańcy Nysy byli zapraszani do wspólnej zabawy i częstowani słodkimi upominkami. Happening uwieczniony został w formie filmu, zrealizowanego przez uczestników projektu- grupę medialną w celu dalszego promowani idei demokratycznych, wolności i pokoju, a także wspólnych działań z poszanowaniem różnorodności kultur i odrębności narodowej Polski i Litwy we wspólnej Europie.

Nowe kompetencje zawodowe i mobilność - wyrównywanie szans młodzieży OHP woj. opolskiego na zatrudnienie w Europie

Projekt w  ramach programu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo " w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Projekt był realizowany w okresie od lipca 2013 do maja 2014 r. i dotyczył stażu zagranicznego 20 uczestników OHP  na etapie wstępnego kształcenia zawodowego w systemie dualnym- tj. odbywających kształcenie teoretyczne w szkole  i praktyczne bezpośrednio u pracodawców.  Projekt przewidywał wyjazd  dwóch 10-cio osobowych grup  (10 murarzy i 10 kucharzy) do Niemiec  w celu podniesienia kompetencji zawodowych, poznania nowych technologii    i nowoczesnych surowców i materiałów. Dzięki praktyce zagranicznej poprzedzonej   przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym młodzież również podniosła swoje kompetencje interpersonalne i społeczne.

Miejscem praktyk był  Ośrodek Szkoleniowy we Frankfurcie nad Odrą działający w ramach Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina  i Brandenburgii.

Efektem stażu było  wyrównanie szans i przygotowanie uczestnika OHP do większej mobilności , elastyczności i nabycie umiejętności  szybkiego adaptowania się do nowych warunków pracy,  co w perspektywie pomoże mu być bardziej atrakcyjnym  i konkurencyjnym dla pracodawcy w kraju i Europie.  Jednym z ważniejszych elementów praktyk jest uznanie tych kompetencji poprzez odpowiednie certyfikaty. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor i KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Czary i magia ziół

Projekt był realizowany w okresie od czerwca 2013 do czerwca 2014 r., był inicjatywą młodzieży a jego celem było włączenie lokalnej społeczności do działań na rzecz ekologii. W ramach projektu młodzież z ŚHP w Dąbrówce Dolnej pomogła zakładać przydomowe ogródki zielarskie mieszkańcom wioski. Powstało Kółko Zielarskie w którym młodzież dzieliła się swoimi doświadczeniami i wiedzą o ziołach oraz stworzyła zielnik ze ścieżką ekologiczną przy Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej. Poprzez uczestnictwo w projekcie została rozbudzona ciekawość roślinami, o których wiedza była przekazywana od stuleci z pokolenia na pokolenie. Zielarstwo zostało przedstawione  jako umiejętności i wiedza, która stanowi punkt wyjścia dla takich dziedzin jak np.  farmacja. Młodzież stworzyła małą oazę - pachnącą ziołami aby móc w niej spędzić wolny czas obcując z naturą. Przy każdej roślinie jest szyld: skąd pochodzi, do czego była używana, jak można z niej korzystać.

Udział w projekcie ma na celu nie tylko założenie przydomowych ogródków warzywno-zielarskich ale przede wszystkim powrócić do tradycji ekologicznej uprawy warzyw i ziół.

Wolontariat Europejski

 Opolska Wojewódzka Komenda OHP była organizacją wysyłającą i pomogła Wolontariuszce zorganizować wyjazd do Londynu na roczny Wolontariat Europejski w ramach Akcji 2 programu „Młodzież w działaniu”. Przez cały rok Wolontariuszka pracowała z młodzieżą oraz osobami starszymi i brać udział m. in. w przedsięwzięciach dotyczących kultury i sztuki cyrkowej. Podczas szkolenia zostały przedstawione warunki ubezpieczenia, kultura i obyczaje Wielkiej Brytanii oraz prawa i obowiązki wolontariuszy.

Organizacją goszczącą wolontariuszkę była Albert & Friedns Instant Circus, która zajmuje się działalnością pogłębiającą twórczy potencjał młodych ludzi, niezależnie od ich socjalno-ekonomicznych warunków albo zdolności fizycznych poprzez praktyczne zaangażowanie w sztukę teatralną oraz cyrkową. Również ważną rolą organizacji jest promowaniem idei wolontariatu oraz niesienie pomocy tam gdzie jest potrzebna. 

Ilość odwiedzin: 2599
Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w 2014 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Łuczka-Strumińska
Osoba, która odpowiada za treść: Łuczka-Strumińska
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2015-02-04 08:07:46
Data udostępnienia informacji: 2015-02-04 08:07:46
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 15:29:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner