logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Projekty zrealizowane w 2019 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2018 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2017 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2016 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2015 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2014 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2013 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2012 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2011 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2010 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2009 r.
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


"Na styku kultur - skarby namysłowskiej historii"

Projekt "Na styku kultur - skarby namysłowskiej historii" zainicjowany przez młodzież Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie dotyczył badania dziedzictwa historycznego i kulturowego na ziemi namysłowskiej oraz poszukiwania pamiątek dawnego Namysłowa i okolic. Burzliwe dzieje i bogate wydarzenia historyczne leżącego na europejskim szlaku handlowym, ciągnącym się od Wrocławia po Kraków a dalej od Magdeburga po Kijów, "miasta na styku kultur", które przez wieki przechodziło pod panowanie różnych władców odmiennych wyznań i kultur skłoniły uczestników projektu do zajęcia się przeszukaniem terenu i okolic. Odnalezione „skarby” zostały skatalogowane i nowa trasa do zwiedzania została udostępniona poprzez wydanie kolorowej publikacji w 500 egzemplarzach.

Poszukiwania „skarbów” były prowadzone podczas dwutygodniowych warsztatów historyczno- medialnych w Namysłowie z udziałem 20 uczestników OHP z Namysłowa i innych jednostek OHP woj. opolskiego oraz 20 osób ze szkół średnich miasta Alytus w wieku 15-19 lat, w terminie od 23.06 do 06.07.2017r. Wiedzę historyczną uczestnicy zdobywali w sposób empiryczny z zastosowaniem metod nauki nieformalnej, w aktywnych formach, rozwijając zdolności kreatywne i techniczne oraz artystyczne podczas tworzenia fotografii i filmików rejestrujących zabytki, odszukane perełki architektury i kultury, poznając przy okazji architektoniczne style nie tylko na terenie miasta, ale wszędzie tam dokąd prowadzą ślady namysłowskiej historii.

Na nowym szlaku (trasie) znalazły się nie tylko znane i nieznane zabytki miasta Namysłowa, ale też drewniane budowle Namysłowa w Muzeum Wsi Opolskiej, płaskorzeźba Gotfryda w Katedrze Wrocławskiej, wskazująca na ścisłe związki namysłowskiej ziemi z Biskupstwem Wrocławskim, Park w Pokoju z walorami szlaku przyrodniczego w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, Krzyż Pokutny w Ligotce, Kościół Św. Michała Archanioła w Michalicach – kościółek klasy zerowej z polichromiami. Poszukiwanie zamków dawnych władców Namysłowa i okolic, katalogowanie ich odkryło wiele zniszczeń i potrzebę zajęcia się tymi zabytkami by odzyskały swój historyczny blask (np. Brama Krakowska, Zamek w Starościnie, Zamek w Browarze). Nowa trasa turystyczna, stworzona wg własnych kryteriów została udostępniona nie tylko w formie pisanej - folder turystyczny, ale i wizualnej - filmik reklamujący pozostałe zabytki godne zwiedzania, zamieszczony w Internecie z myślą o osobach mających problem z poruszaniem się i podróżowaniem. Uczestnicy projektu szukali odpowiedzi według jakiego klucza są tworzone szlaki, ścieżki edukacyjne, szlaki górskie czy inne szlaki przyrodnicze, kulturowe, tradycji, kulinarne, poznali metodologię ich tworzenia oraz specyfikę oraz rodzaje. Podczas wędrówki jednym ze szlaków górskich w Górach Opawskich polscy uczestnicy projektu wspólnie z litewskimi rówieśnikami poznali z mapą w ręku również rodzaje szlaków górskich.

Działania projektowe zakończyły się festynem na Wyspie nad Widawą, podczas którego zaprezentowano mieszkańcom i zwiedzającym krótki rys historyczny Namysłowa w formie barwnej inscenizacji w strojach historycznych, tańców narodowych oraz prezentacji flag różnych narodowości, które przyczyniły się do ukształtowania obecnego charakteru miasta i powiatu oraz jego mieszkańców. Flagi narodowe oraz Unii Europejskiej i programu Erasmus+ były widoczne podczas festynu zarówno na barwnych chorągiewkach rozdawanych uczestnikom festynu jak i na twarzach, wymalowanych podczas warsztatów wizażu.

Wyspę ozdobiono balonami w polskich i litewskich barwach narodowych. Podczas festynu prezentowano sztuki dawnych walk obronnych i wystawę fotograficzną z efektów projektu, wystawiono prace plastyczne (obrazy zabytków malowane na płótnie oraz na szkle i plakaty wykonane przez młodzież na warsztatach ze sztuki). Zaprezentowano kulinaria polskie i litewskie. Jednym z ważnych elementów projektu było zdobywanie umiejętności fotografowania w starym i nowoczesnym stylu, umiejętności cyfrowych, obróbki fotografii, nauki rysowania, szkicowania a także odwzorowania w celu wyeksponowania architektury zwiedzanych budowli i eksponatów na szlaku.

Wspólne działania były ukierunkowane na uwrażliwienie osób młodszych i starszych na temat szkód wyrządzonych biegiem czasu i konieczności ratowania niszczejących skarbów historii. W tym celu polscy i litewscy uczestnicy projektu wykonali drobne prace naprawcze i porządkowe przy Krzyżu Pokutnym w Ligotce, dokumentując zaniedbania.

Zajęcia sportowe i współzawodnictwo podczas gier terenowych i integracyjnych pomogły w przezwyciężaniu barier i własnych ograniczeń i uświadomiły uczestnikom ich mocne i słabe strony. Samodzielne przygotowanie potraw na polski i litewskie dni narodowe oraz festyn pozwoliły wykazać się w sztuce kulinarnej i nadać narodowego i wspólnego europejskiego smaku wymianie młodzieży.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, sektor Młodzież

„Polsko – litewski album rodzinny”

Projekt „Polsko - litewski album rodzinny” zakładał poznanie historii, tradycji, obyczajów Polski i Litwy poprzez zbadanie losów rodzin uczestników i ich środowiska lokalnego. W przedsięwzięciu wzięło udział 24 uczestników z Polski i Litwy w terminie 26.06.2017r. -02.07.2017r.. Położono w nim szczególny nacisk na znalezienie elementów łączących, ale i tych aspektów, które różnią oba kraje. Spotkanie miało umożliwić dialog międzykulturowy, przy poszanowaniu tego co odmienne, nieznane i zachowaniu własnej tożsamości narodowej. Stosując metody edukacji poza formalnej, młodzież przyswoiła tajniki rejestracji obrazu, również tradycyjnych, w tym techniki cyjanotypii. Zdobyta podczas warsztatów fotograficznych i historycznych oraz wycieczek edukacyjnych wiedza i umiejętności zaowocowała zaprojektowaniem i stworzeniem polsko - litewskich albumów, plakatów i zaproszeń na zorganizowany przez młodzież wernisaż zdjęć oraz plansz przedstawiających fotograficzną historię uczestników. Wystawa w Małej Galerii Centrum Kultury w Głuchołazach cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej. W ramach przygotowań do projektu młodzież dokonała kwerendy w archiwach rodzinnych, przeglądnęła pamiątki, zdjęcia, filmy oraz skorzystała z zasobów bibliotecznych i internetowych. Realizowane podczas trwania projektu zajęcia integracyjne i zapoznawcze wieczorki narodowe zbliżyły do siebie uczestników, pozwoliły na wnikliwsze poznanie organizacji partnerskiej i jej członków, rozwinęły postawy otwartości i tolerancji.

Projekt dofinansowany w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

„ Trójstronne spotkanie kulinarne: „Między tradycją a nowoczesnością”

Celem spotkania, które miało miejsce w terminie 10.09.2017r. – 17.09.2017r., było poznanie się, stworzenie odpowiedniej płaszczyzny dla aktywnych działań młodzieży, integracji międzykulturowej, przestrzeni dla satysfakcjonującego dialogu międzykulturowego, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, przy poszanowaniu odmienności i zaakceptowaniu tego, co nieznane. Młodzież przełamała bariery kulturowe i językowe, lepiej poznała kulturę, obyczaje, kuchnię swoich partnerów projektowych przez co poszerzyła wiedzę o sobie samym i własnej tradycji kulturowej, a także przyswoiła podstawowe słownictwo i zwroty, również z branży kulinarnej. Zajęcia warsztatowe nie tylko zbliżyły do siebie uczestników, ale także przyczyniły się do zwiększenia efektywności uczenia się, zarządzania czasem, umiejętności przyjmowania ról i pracy w grupie i wywiązywania się z powierzonych zadań. Oprócz kompetencji kulturowych, społecznych, językowych, uczestnicy podnieśli swoje kompetencje w zawodzie kucharza przez co będą jednostkami atrakcyjnymi na europejskim rynku pracy, a także świadomymi i zaradnymi uczestnikami w innych sferach życia społecznego. Sukcesem trójstronnego spotkania kulinarnego było aktywne uczestnictwo i twórcze zaangażowanie młodzieży we wszystkie działania projektowe. Uczestnicy zadbali o stworzenie odpowiedniej atmosfery świetlicy - miejsca, w którym poznawali się, zdobywali informacje, pracowali w grupach i dzielili się doświadczeniem. Zwieńczeniem tych wspólnych działań było stworzenie klimatycznej przestrzeni o wystroju międzynarodowym, a przede wszystkim rezultatów projektu, w tym: książeczki kucharskiej "Kuchnie Regionalne Europy". Poprzez dyskusje przeprowadzane z pomocą tłumaczy i wolontariuszy na temat sposobów gotowania w każdym z krajów, a także wieczorki narodowe, każda z grup zgłębiła wiedzę na temat kulturowych (zwłaszcza kulinarnych)aspektów krajów partnerskich i swoich własnych. Podczas spontanicznych rozmów młodzieży przy wspólnych posiłkach i wymiany doświadczeń w ramach warsztatowych, mieszanych narodowościowo grupach projektowych, młodzież przełamała bariery językowe i indywidualne. Wynikami zajęć warsztatowych są: poszerzenie wiedzy dotyczącej zawodu kucharza, jego zakresu obowiązków i potrzebnych umiejętności do przyrządzania, przechowywania, porcjowania oraz podawania posiłków. Wycieczki edukacyjne do Krakowa i Ogrodzieńca, gdzie młodzież zwiedzała między innymi restauracje, urozmaiciły kulinarno-historyczne tło spotkania. W trakcie zwiedzania uczestnicy nie tylko dowiedzieli się więcej na temat staropolskiej i śląskiej kuchni, ale mieli również okazję spróbować tradycyjnych i nowoczesnych połączeń smaków, co okazało się być inspiracją do stworzenia własnych potraw. Wspólne zadania i wyzwania, praca w grupach podczas trwania projektu pokazały, że młodzież potrafi przezwyciężyć konflikty dla uzyskania wspólnego celu. Doskonałym tego przykładem było zorganizowanie, wraz ze Stowarzyszeniem Klaster Dobrej Żywności "Oleski Koszyk" "Festwialu Smaków" dla przedstawicieli władz miasta i społeczności lokalnej.

Projekt dofinansowała Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

Ilość odwiedzin: 2644
Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w 2017 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Albera
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Albera
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 10:32:26
Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 10:32:26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 13:30:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner